Samen, zelfstandig en zelfbewust


Ieder kind is uniek. Ons uitgangspunt is dan ook dat ieder kind anders, uniek is en op zijn eigen manier leert. Leerlingen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze begeleiding nodig hebben en tot leren komen. Naast kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen leren we het kind de wereld ontdekken, we stimuleren het kind zijn/haar persoonlijke talenten te ontwikkelen en we leren het kind leren. Omdat leerlingen van elkaar verschillen kunnen ze veel met en van elkaar leren.

 

Organisatie


We werken volgens het Jenaplanprincipe waarbij we uitgaan van een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering.

De leerlingen zijn gegroepeerd in heterogene groepen.

Instructies worden binnen de groep op jaarniveau afgewisseld. Dit vraagt van leerlingen een hoge mate van zelfstandigheid en het kunnen samenwerken met anderen.

Een belangrijk onderdeel is het ‘maatjeswerk’, waarbij leerlingen binnen de eigen groep, maar ook met leerlingen uit andere groepen, worden gestimuleerd er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.

Daarnaast moeten leerlingen kunnen functioneren binnen de regels en grenzen van een groep en accepteren dat iedereen anders, en daarin uniek, is.

Wat biedt de school


Op de Wilgetoren wordt gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). Dit houdt in dat er in de groep gewerkt wordt met thema’s die aansluiten bij de beleving van de kinderen. De thema’s omvatten de wereld oriënterende en creatieve vakken. Voor vakken als rekenen, taal en schrijven worden reguliere methodes gebruikt.

Doordat de wereld oriënterende en creatieve vakken samengevoegd zijn in thema’s leren de kinderen verbanden te leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is Internationalisering. Leerlingen leren verder te kijken dan Nederland, ze ontdekken verschillen en overeenkomsten met andere landen over de hele wereld. Daar hoort ook het leren van Engels bij vanaf groep 1. ICT wordt gebruikt bij alle vakgebieden m.b.v. digitale schoolborden, computers, laptops en iPads voor de leerlingen. Voor leerlingen die een andere uitdaging nodig hebben en daarvoor worden geselecteerd is er vanaf groep 5 een lessenserie Leren programmeren.

Aandacht voor alle leerlingen

Leerlingen werken op het niveau dat zij aankunnen, zodat ze succeservaringen opdoen. Leerlingen die aangeven de instructie te begrijpen kunnen aan het werk met de opgegeven taken. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, krijgen verlengde instructie. Tegelijk leren de leerlingen rekening te houden met elkaar en ondersteunen ze elkaar. Binnen IPC wordt uitgegaan van het leren van vaardigheden op vier niveaus en wordt rekening gehouden met de mogelijkheid voor leerlingen om op verschillende manieren te leren. Dit maakt het mogelijk voor leerlingen om te kunnen blijven meedoen in de groep en de doelen te behalen die bij hem of haar passen.

Leerlingen worden ondersteund bij het leren plannen en organiseren van hun werk. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen door met hen binnen de groep en individueel in gesprek te gaan. Hiervoor gebruiken we ook de Kanjertraining, een methode ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te kunnen geven.​

Aandacht op maat

Op de Wilgetoren wordt gewerkt in heterogene groepen. Leerlingen ervaren daardoor het ene jaar de jongste en het andere jaar de oudste van een groep te zijn. Het met en van elkaar leren wordt vormgegeven doordat kinderen elkaar kunnen helpen bij opdrachten, maar ook door met elkaar samen te werken, elkaars kwaliteiten te ontdekken en op die manier van elkaar te leren. Er is veel specifieke aandacht voor taal en woordenschat. Binnen het werken met thema’s (IPC) is er de ruimte voor leerlingen om op hun eigen manier en op hun eigen niveau te werken, onderzoek te doen en te leren.Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag worden individuele afspraken gemaakt, passend binnen de mogelijkheden van de school/de groep en die van het kind en ouders. Hulp wordt binnen de groep door de eigen leerkracht gegeven.

 

Daar waar mogelijk wordt ondersteuning gegeven door het inzetten van een extra leerkracht in de groep en wordt er gebruikt gemaakt stagiaires van de PABO of het ROC.De intern begeleider begeleidt leerkrachten in het leerproces van leerlingen die om wat voor reden dan ook extra hulp of begeleiding nodig hebben. Aan de school is een coördinator leerlingzaken verbonden voor sociaal-emotionele problemen. Tevens wordt gebruik gemaakt van het W.J.F. Nuyens Instituut; expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.