Op de Wilgetoren werken we met IPC (International Primary Curriculum). Dit is een programma waarbij vakken als: aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijleer en de creatieve vakken geïntegreerd worden aangeboden. Het uitgangspunt is dat het kind zelf van nature graag wil leren.

Vaste structuur

De aanbieding van de thema’s verloopt langs een vaste structuur; startpunt, kennisoogst, uitleg van het thema, onderzoek en verwerking en de afsluiting. Na een enthousiasmerende start (startpunt) wordt nagegaan wat de kinderen al van een thema weten (de kennisoogst), vervolgens wordt vastgesteld wat ze nog meer van het onderwerp zouden willen leren, de leerkracht vertelt wat er binnen het thema behandeld gaat worden (uitleg van het thema) en daarna wordt het thema per vak aangeboden en ligt het accent op het leren van vaardigheden en opdoen van kennis (onderzoek en verwerking). ​Het thema wordt afgesloten met een officiele afsluiting. Dit kan een uitstapje zijn, een presentatie, tentoonstelling, feestje. Vaak worden ouders daarbij uitgenodigd.​ Alle stappen, doelen en leerbewijzen van het project worden weergegeven op de wand in de groep.

Doelen

Voordat er begonnen wordt met een IPC les worden de doelen die we willen behalen duidelijk verwoord en besproken met de kinderen. Dit gebeurt onder andere om de bewustwording te vergroten, waarom we doen wat we doen. Kinderen raken zo meer betrokken bij het onderwijs en worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

 

Niet alleen in de klas

We proberen zo veel mogelijk naar buiten te gaan en de wereld te laten zien. De thema's worden zo gekozen dat we toekomen aan alle kerndoelen en variëren in onderwerpen met afwisselend meer of minder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke verhoudingen, kunst en muziek.