1. De school

De Wilgetoren is een katholieke Jenaplanschool. In januari 2005 is de school gestart op het van ‘t Hoffplein in de wijk Liebergen in Hilversum-Oost. In juni 2017 zijn wij verhuisd naar het pand aan de Kamerlingh Onnesweg 2. Het schoolgebouw van architect Andriessen uit 1928 is gerenoveerd en aangepast aan de huidige wensen.

Het klaslokaal in de zolder en het vernieuwde schoolplein op deze locatie zijn in het voorjaar en de zomer van 2019 gerealiseerd.

In schooljaar 2024-2025 is er een start gemaakt met de 2e Toren (een tweede Wilgetoren) aan het Peter Planciusplein 10. Twee groepen 1/2 zijn hier begonnen en het plan is om op deze locatie met een groep per schooljaar te groeien tot uiteindelijk een volwaardige 2e Toren met groep 1 t/m 8.

In schooljaar 2024-2025 hebben we 240 leerlingen die verdeeld zijn over 11 groepen. 4 groepen 1/2, 3 groepen 3/4, 2 groepen 5/6 en 2 groepen 7/8. 

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak 

Directie 

De directie van de school bestaat uit Koen van Praag en Simone Bannink. 
Zij zijn telefonisch op school bereikbaar en per mail k.vanpraag@dewilgetoren.nl of s.bannink@dewilgetoren.nl

Het team 

Groep 1/2 de Musjes

juf Femke

juf Leonie

 f.bosma@dewilgetoren.nl 

l.bunschoten@dewilgetoren.nl

Groep 1/2 de Kwikstaartjes

juf Frederique

juf Tirza

f.klaverstijn@dewilgetoren.nl 

t.beijer@dewilgetoren.nl 

Groep 1/2 de Nachtegalen

juf Floor  

juf Daisy

i.krampf.goettsch@dewilgetoren.nl

d.post@dewilgetoren.nl

Groep 1/2 de Roodborstjes

juf Marije

juf Judith  

m.timmer@dewilgetoren.nl

j.boerkamp@dewilgetoren.nl

Groep 3/4 de Koolmeesjes juf Madelon 

m.feld@dewilgetoren.nl

Groep 3/4 de IJsvogels

juf Barbara

juf Judith

b.marsfelder@dewilgetoren.nl

j.boerkamp@dewilgetoren.nl

Groep 3/4 de Merels

meester Bram

juf Judith

b.pijpers@dewilgetoren.nl

j.boerkamp@dewilgetoren.nl

Groep 5/6 de Adelaars juf Francisca

f.hummel@dewilgetoren.nl

Groep 5/6 de Toekans

juf Jente 

juf Simone 

j.oldenhof@dewilgetoren.nl

s.bannink@dewilgetoren.nl

Groep 7/8 de Struisvogels juf Zara 

z.groeneveld@dewilgetoren.nl

Groep 7/8 de Flamingo's

juf Nadine

juf Simone 

j.oldenhof@dewilgetoren.nl

s.bannink@dewilgetoren.nl

Interne begeleiders 

Saskia Aandewiel & 

Diana Van Amstel - van Leeuwen  

s.aandewiel@dewilgetoren.nl 
d.vanleeuwen@dewilgetoren.nl
Coördinator Leerlingzaken Marinke Soeters

m.soeters@atscholen.nl

Groepsondersteuning juf Simone

s.bannink@dewilgetoren.nl 

Remedial teachers

juf Marieke

juf Daisy

m.berends@atscholen.nl

d.post@dewilgetoren.nl

Opleiden in de school

juf Harriët

juf Femke

h.kok@dewilgetoren.nl

f.bosma@dewilgetoren.nl 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs juf Aylin

a.onsoz@dewilgetoren.nl 

Vakleerkracht beeldende vorming

juf Betsy b.pullen@atscholen.nl 
Vakleerkracht muziek meester Daan

d.vandersande@atscholen.nl

 

 

 

 

 

 

 

2. Onderwijs

De Wilgetoren is een Jenaplanschool. Met die gedachte geven we onderwijs vanuit de volgende visie. 

Visie 

Onze visie is opgebouwd uit de vier begrippen die hieronder staan: zelfverantwoordelijkheid, relatie, competentie en autonomie en wat we daaronder verstaan. De quotes van leerlingen zorgen voor concrete voorbeelden. 

Zelfverantwoordelijkheid 

Kinderen leren van jongs af aan vanuit een veilige omgeving keuzes maken, om een persoonlijk of gezamenlijk doel te bereiken. Kinderen zijn zich er bewust van dat het hun leerproces is. 

Op de Wilgetoren staat het verwerven van vaardigheden om deel te kunnen nemen in de wereld centraal. Vanaf de onderbouw wordt er gestart met jezelf en de ander. Door de jaren heen leren de kinderen hun blik te vergroten en hun plek in de wereld in te nemen door zorgzaam en behulpzaam naar anderen te zijn binnen de school en daarbuiten. 

Stamgroepleiders, ouders en groepsgenoten hebben hier, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een begeleidende rol in. 

Zelfverantwoordelijkheid vanuit de leerling 

Nina uit groep 5: ‘Dat je iets goed alleen kunt doen en niet iets anders tussendoor gaat doen.’ 
Halil uit groep 6: ‘Ik heb wat meer tijd nodig bij rekenen.’ 

Relatie 

Relatie is de verbinding met jezelf, de ander en de wereld waar een persoonlijke en betekenisvolle waarde of gevoel aan te geven is. Opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 

Relatie vanuit de leerling 

Sjors uit groep 7: ‘Leren is samen nadenken.’ 
Meryem uit groep 4: ‘Als je goed naar het gezicht kijkt, begrijp je iemand beter. 

Competentie 

De stamgroepleider (leerkracht) zorgt ervoor dat alle kinderen een feestje kunnen vieren. We zijn trots op wat we kunnen, ervaren, ontdekken, proberen, leren en presenteren. 

Competentie vanuit de leerling 

Abel uit groep 3: ‘Er is iets nieuws, dat gaat niet zo, zo en zo maar je speelt samen, je moet nadenken, je leert het samen en dan heb je het goed!’
Maxime uit groep 5: ‘Leren doe je als je erin gelooft! 

Autonomie 

Het in vertrouwen kunnen onderzoeken of ontdekken van wat je wilt weten en kunnen en hierin verantwoordelijkheid nemen in samenspraak met de groep en de stamgroepleider. De stamgroepleider (leerkracht) begeleidt dit proces en geeft sturing waar nodig. 

Autonomie vanuit de leerling 

Kevin uit groep 3: ‘Ik kies vandaag voor de rekenopdracht uit het weekplan. Dan ga ik morgen de klanken oefenen op de iPad en dan is mijn weekplan af.’
Pien uit groep 4: ‘Als je in je hoofd zegt: ‘Ik kan het!’, en je het dan gaat doen!’ 

Missie 

Alle aspecten van onze visie komen samen in onze missie: “Samen leren leven”. Dit is onze stip op de horizon waar we voortdurend naartoe werken en waar het op de Wilgetoren om gaat. #daargaathetom 

Een katholieke school 

De Wilgetoren is een katholieke school. De mens- en levensvisie die aan ons katholiek onderwijs ten grondslag ligt, is gebaseerd op de katholiek christelijke traditie. 

We helpen de kinderen zoeken naar de niet-tastbare werkelijkheid door gericht aandacht te geven aan levensbeschouwelijke-, zingevende vragen en leren hen zorg voor elkaar te hebben, voor de omgeving, aandacht leren krijgen voor levensvragen. Dit doen we door kinderen te leren na te denken, te ervaren, goed te kijken en te luisteren, zich te verdiepen, te vieren, te bidden, te zoeken naar de essentie van wat hen zelf bezig houdt. 

We zijn er voor alle kinderen en ouders onafhankelijk van geloof, ras of nationaliteit, zonder daarbij onze eigen identiteit te verliezen. Tevens passen deze normen en waarden erg goed in de pedagogische visie van ons Jenaplanonderwijs.

Vakgebieden

International Primary Curriculum (IPC) 

De Wilgetoren is een IPC school. Het internationale leerconcept IPC wordt gebruikt om zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en de creatieve vakken vorm te geven. 
IPC is opgebouwd uit meerdere units (thema’s). Elk jaar worden er zes units aangeboden. Een unit bestaat uit een centraal thema dat is opgebouwd uit leerdoelen voor de verschillende vakgebieden. De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. 
Uit deze leerdoelen komen de leeractiviteiten voort. De stamgroepleider stuurt en volgt het proces van de kinderen. In elk thema komen de verschillende vakgebieden aan bod, zodat de kinderen leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De kinderen leren op deze manier verbanden te leggen, die van pas komen in de wereld waarin zij leven. 

IPC legt de focus nadrukkelijk op het leren en is ontworpen om kinderen te helpen leren en te laten genieten van wat ze leren. We vragen ons niet af wat we gaan doen tijdens de les, maar wat en hoe we gaan leren tijdens de les. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in het leerproces dat zij doormaken. Het IPC curriculum houdt rekening met de 21-ste eeuw vaardigheden. 

De IPC units (thema’s) worden in een vaste volgorde aangeboden. Elke unit wordt gestart met een enthousiasmerend startpunt, daarna verzamelt de stamgroep (klas) wat ze al weten over het onderwerp tijdens de kennisoogst, dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een mindmap. Vervolgens vertelt de stamgroepleider wat de stamgroep (klas) gaat leren aan de hand van de leerdoelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoek en verwerkingsactiviteiten. Elke unit eindigt met een activiteit, waar er met de kinderen wordt terug gekeken op de unit en aan anderen wordt laten zien wat er geleerd is. 

De leerdoelen binnen de thema’s zijn beschreven voor vier verschillende niveaus. Bij de kleuters wordt gestart met het IEYC (International Early Years Curriculum). De groepen 3/4 krijgen Milepost 1, de groepen 5/6 krijgen Milepost 2 en de groepen 7/8 krijgen Milepost 3 aangeboden. 

International Early Years Curriculum (IEYC) 

In de eerste jaren op school ligt de nadruk op het spelen en het spelenderwijs leren. Ieder kind leert op een natuurlijke en creatieve manier zichzelf en de wereld te ontdekken. De aangeboden ontwikkelingsmaterialen nodigen uit tot spel en het opdoen van ervaringen. Om de kinderen structuur te bieden werken we bij de kleuters met het IEYC. Dat is de voorloper van het IPC (International Primary Curriculum). 
Het IEYC, ook wel Early Years genoemd, werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. De thema’s duren 6 tot 7 weken. De thema’s starten de stamgroepleiders zo mogelijk met een uitstapje. Vervolgens maken zij met elkaar een kennisoogst en leervragen; wat weten de kinderen al en wat willen ze graag leren? Een thema wordt afgesloten met een viering of een afsluiting in de klas. 

Per thema worden er nieuwe focussen aangeboden die de stamgroepleiders met de kinderen uitwerken in de verschillende plaatsen. Bij de verschillende plaatsen wordt gedacht aan een huisplaats, bouw- en constructieplaats, informatieplaats, onderzoekplaats, zand- en waterplaats en een atelier. 
Binnen de focussen wordt er gewerkt aan doelen met succescriteria. De doelen hangen op de leerwand die wij in de weken dat we aan een thema werken opbouwen. Foto’s en werk van de kinderen als bewijsmateriaal hangen onder de doelen. 

Het IEYC is meer dan rekenen en taal. Ook de motoriek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn onderdelen van het curriculum. In de groepen 1 en 2 wordt al geoefend met het zelfstandig werken. De kinderen leren hun activiteiten te kiezen en te plannen met behulp van een planbord en een weekplan. 

Net als bij de groepen 3 t/m 8 worden ook in de groepen 1 en 2 de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Bij de kleuters wordt gewerkt met het observatie- en registratiesysteem “Mijnkleutergroep”. Dit systeem werkt met de leerdoelen die ook terugkomen op de leerwand. De leerkracht is op die manier goed in staat om te bekijken of een kind zich goed ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en leeftijdsgenootjes. 

Dagritmekaarten geven aan in welke volgorde de onderdelen elkaar opvolgen. Vanaf groep 1 maken de kinderen wekelijks kennis met letters en cijfers. De klanken worden aangeboden met klankgebaren. 

Op bepaalde momenten wordt er les in het Engels gegeven. Nieuwe woorden worden zoveel mogelijk in zinnen aangeboden. Nieuwe woorden in het Nederlands bieden we aan in woordclusters. De woordclusters hangen op de woordmuren. 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen wordt er in de groepen 1 en 2 een start gemaakt met de Kanjertraining. 

Lezen 

In groep 3 wordt er een start gemaakt met het leren lezen met de methode Actief leren lezen. Rond januari kennen de kinderen alle letters en kunnen ze met de aangeleerde letters woorden maken. Kinderen die al verder zijn krijgen werk aan geboden dat bij hun niveau past. Aan het begin van groep 4 wordt het proces van aanvankelijk lezen afgesloten en starten we met voortgezet technisch lezen met de methode Flits.

Als we constateren dat kinderen de gestelde norm niet halen, betekent dat dat er extra aandacht aan lezen besteed zal worden en wordt u als ouder gevraagd ook thuis met uw kind extra te lezen. 

Begrijpend en studerend lezen 

Vanaf groep 5 ligt de nadruk op het begrijpend en later op het studerend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Een online methode waarbij we wekelijks teksten en werkbladen printen die aansluiten bij de actualiteit. 

Taal en spelling 

De groepen 3 t/m 8 werken met de spelling methode van Staal. De kinderen leren hier de woorden goed te schrijven en werkwoordspelling op de juiste manier toe te passen. 

De methode biedt hiervoor instructies en oefenmateriaal, zodat de kinderen dit uiteindelijk zelfstandig kunnen doen en toepassen in al het andere werk waarbij taal gebruikt wordt. 

Door meer taalonderwijs aan te bieden in de vorm van eigen teksten van leerlingen, gekoppeld aan de thema’s van IPC, willen we taal functioneler en betekenisvoller maken. Kinderen leren aandacht te besteden aan wat voor soort tekst ze schrijven, welke inhoud en welke stijlkenmerken daarbij horen en voor wie ze schrijven. 

Rekenen en wiskunde 

We gebruiken de methode Pluspunt. Deze methode heeft zowel realistisch als mechanisch rekenen in zich. We vinden het belangrijk dat kinderen mechanisch leren rekenen door getallen onder elkaar te zetten en de uitkomst te berekenen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen handelend bezig zijn, bijvoorbeeld met blokjes, muntstukken of breukendoosjes. Dagelijks worden er sommen geautomatiseerd en vindt er afwisselend een korte of lange instructie plaats waarna de leerlingen zelfstandig de lesstof kunnen verwerken. De verwerking van het rekenen gebeurt zowel in het schrift als digitaal. 

Schrijven 

In de onderbouw gaan we op een speelse wijze om met wat de kinderen zelf ontdekken rond schrijven en lezen. Hier wordt alleen het blokschrift gebruikt om de kinderen vast de leesletters te laten herkennen. In de groepen 3 en 4 leren de kinderen schrijven met de methode ‘Kom aan boord’. Vanaf de groepen 5 gebeurt dit met de methode ‘Pennenstreken’. Met deze methode wordt het lopend schrift aangeleerd. 

Engels 

Op een Jenaplanschool, waarin het gesprek een centrale plek in neemt, vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren communiceren. Op school gebeurt dat in het Nederlands, maar in de wereld om ons heen, die steeds internationaler wordt, lukt dat niet altijd. 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich op jonge leeftijd in korte tijd een vreemde taal eigen kunnen maken. Reden om meer Engels aan te bieden op de basisschool. Uniek hierin is dat er niet gewerkt wordt met een bestaande Engelse methode maar dat er een eigen curriculum ontworpen is met bijbehorende materialen; the Early English Curriculum. De nadruk ligt op functioneel Engels, waarin communicatie en conversatie een belangrijke rol spelen. De lessen zijn interactief met de nadruk op spreek- en luistervaardigheid. In de bovenbouw zal er ook voldoende aandacht geschonken worden aan het lezen en schrijven in het Engels. 

De stamgroepleiders zijn geschoold in het geven van les in het Engels. De dinsdag geldt hierbij als vaste Engelse dag. De IPC-thema’s die wij op de Wilgetoren gebruiken, lenen zich daar goed voor. Spreken, zingen, luisteren en schrijven in het Engels wordt op die manier onderdeel van het aangeboden lesmateriaal. Nederlands blijft onze hoogste prioriteit, maar met het invoeren van lessen in het Engels wordt ons taalonderwijs nog rijker. 

Creatieve technologie 

De huidige maatschappij is steeds meer ingericht op het gebruik van de computer. Dankzij internet kunnen we van alles regelen en veel informatie vinden. Ook op de Wilgetoren willen we de computer veel inzetten en op die manier de kinderen leren om te gaan met de mogelijkheden van dit medium. 

De inzet van ICT in ons onderwijs ziet er als volgt uit: 

 • In de groepen 1-2 laten we de kinderen spelenderwijs met iPads en het digibord omgaan. We streven er naar dat de kinderen ongeveer 1 keer per week de aangeboden lesstof op de iPad verwerken.
 • In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen met Chromebooks. Bij de kinderen uit de groepen 3 en 4 starten de kinderen zelfstandig de programma’s op en gaan zij aan de slag met software die past bij rekenen en spelling.
 • In de groepen 5-6-7-8 werken kinderen niet alleen zelfstandig met methode gebonden programma’s, maar maken zij ook een werkstuk of presentatie in Word of Powerpoint en leren ze kritisch kijken naar wat er op internet te vinden is en daar in bewuste keuzes te maken.
 • Verder worden digitale schoolborden gebruikt om, naast het geven van instructies, lessen te verlevendigen en levensecht te maken doordat via het internet de wereld het klaslokaal binnen gehaald wordt.
 • Daarnaast hebben we een interactive playground in de speelzaal. Hierdoor kunnen ook oudere kinderen met behulp van een 3D-camera en beamer, naast de gymnastieklessen, beweegactiviteiten doen in de school.
 • Als laatst hebben we een FuzeField op het schoolplein. Dit kan tijdens de pauze gebruikt worden, maar ook tijdens activiteiten op het weekplan. Uitgangspunt hierbij is het bewegend leren.

What Really Matters (#daargaathetom) 

De Wilgetoren werkt vanuit de missie van de stichting ‘What Really Matters’ aan een brede ontplooiing en vorming van de leerlingen. Kern van de initiatieven is dat we leerlingen extra mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen als individu én lid van de gemeenschap. De Wilgetoren besteed extra aandacht aan muziekonderwijs en beeldende vorming. Muziek zorgt voor het gevoel van samen zijn en samen iets bereiken. De extra aandacht voor beeldende vorming zorgt voor de ontwikkeling van de creativiteit. 

Onderwijs organisatie 

Vanuit ons Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met vier basisactiviteiten waarin kinderen leven en leren: gesprek, spel, werk en viering. Dagelijks wisselen we die activiteiten af, waarbij inspanning wordt gevolgd door ontspanning. Door een ritmische indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis voelen. 

Gesprek 

Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we elkaar informeren en begrijpen. De kinderen wisselen gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten met elkaar uit. Ze leren omgaan met emoties, werken aan een open sfeer en ze krijgen de mogelijkheid om zich te uiten, hun mening te geven of te toetsen en tot besluiten te komen. 
Elke ochtend beginnen we met een gesprek. We doen dit in een kring, zodat we elkaar goed kunnen zien en meer bij elkaar betrokken zijn. Op maandag krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te vertellen over hun belevenissen in het weekend. De rest van de week vinden er andere kringen plaats, zoals de observatiekring, de boekenkring, de hobbykring en de actualiteitenkring. De kring is het startpunt van waaruit we gaan werken en waar we weer samenkomen.

Spel 

Veel dingen die kinderen leren gebeuren spelenderwijs. Spel is een basisbehoefte van kinderen en geeft ruimte aan de drang tot bewegen en zelfstandig en met anderen bezig te zijn. Bovendien zorgt spel voor verbondenheid in een groep. Op de Wilgetoren kom je spel tegen in vele vormen: hoekenspel, fantasiespel, drama, buiten spelen, gymspelen, Kanjerspelletjes, woordenschatspelletjes, rekenspelletjes enzovoort. 

Werk 

Na de kring gaan we aan het werk. In de groepen 1/2 maken de kinderen een keuze op het planbord. Als iedereen aan het werk is geeft de leerkracht instructie aan kleine groepjes kinderen die intensievere begeleiding of juist verdieping nodig hebben. In de groepen 3 tot en met 8 krijgen de kinderen instructie of gaan ze zelfstandig aan de slag met de dag- of weekplanning. De instructies voor de verschillende groepen binnen de stamgroep wisselen elkaar af. Door vanuit doelen en succescriteria’s te werken, proberen we de kinderen zoveel mogelijk inzicht te geven in hun cognitieve ontwikkeling; wanneer snap ik de lesstof, wat heb ik nodig om mijn volgende stap te maken en hoe ga ik deze volgende stap behalen? 
In de ochtend besteden we in de midden- en bovenbouw met name aandacht aan de cursorische vakken zoals taal, rekenen en schrijven. In de middag werken we aan wereldoriëntatie met IPC. 

Viering 

Een viering is een bijzonder samenzijn binnen de stamgroep of met de hele school. De bedoeling ervan is dat we belangrijke momenten met elkaar delen waardoor we ons verbonden voelen. Tijdens de vieringen leren we van elkaar wat ons bezighoudt. Vrijwel elke vrijdag houden we een viering. De viering wordt dan verzorgd door een stamgroep en andere stamgroepen laten zien wat zij de afgelopen weken hebben geleerd. Ook ouders zijn bij deze vieringen van harte welkom. 

Kanjertraining: omgaan met elkaar 

In dit hoofdstuk als laatste genoemd, maar wel een van de belangrijkste onderdelen, omdat de Kanjertraining op ieder moment van de dag kan worden ingezet, op momenten dat het goed gaat en op momenten dat er iets mis gaat. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. 

‘We vertrouwen elkaar’ en ‘We helpen elkaar’ zijn de twee regels die de basis vormen van de Kanjertraining. Bij deze afspraken horen ook: ‘Niemand speelt de baas’, ‘Niemand lacht uit’ en ‘Iedereen doet mee’. 
We spelen met de kinderen situaties na die zich in het dagelijks leven (kunnen) voordoen. Kinderen leren zo dat je in een situatie verschillend kunt reageren en welke reacties dit bij anderen te weeg kan brengen. Bij jonge kinderen werken we met de petjes van de kanjertraining. Ieder petje symboliseert een ander gedrag. Een blauw petje bijvoorbeeld staat voor de ‘pestvogel’, gedrag waarbij je onaardig doet tegen een ander of de baas speelt; een geel petje staat voor een verlegen en teruggetrokken rol; een rood petje voor een kind dat graag mee doet en volgt en het vaak allemaal wel grappig vindt. Door middel van de petjes en het rollenspel leren kinderen hoe je je kunt gedragen en hoe je kunt reageren als iemand niet leuk tegen je doet. Bij oudere kinderen zijn we bezig met hoe je je kunt voorstellen, hoe je met elkaar gesprekken voert, hoe je nee kunt zeggen, vragen stellen, luisteren en samenwerken. Doordat kinderen van elkaar verschillende manieren en motivaties horen, worden ze vaardiger in het omgaan met verschillende situaties. 

3. Leerlingbegeleiding

Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling op gebied van de cognitieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door observaties, toetsen en het verzamelen van gegevens uit door kinderen gemaakte oefeningen wordt door de stamgroepleiders, samen met de interne begeleider, een overzicht gemaakt van de vorderingen van elk kind. Wanneer op één of meer gebieden blijkt dat er extra aandacht nodig is, gaan we met elkaar in gesprek. In eerste instantie binnen school, met ouders en kinderen. Indien gewenst of noodzakelijk wordt er een hulpvraag buiten de school neergelegd. 
Bij extra aandacht kan gedacht worden aan zorg rondom op het gebied van lezen, spellen, rekenen en motoriek, maar ook op sociaal-emotioneel gebied als zelfstandigheid, kunnen samenwerken of gedrag. Het accent van de extra aandacht ligt op de aanpak binnen de groep en de plek die het kind daarbinnen heeft. De vragen van stamgroepsleiders, ouders en kinderen zijn uitgangspunt voor de extra aandacht. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. 

Toetsen 

Om de zorg voor kinderen zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, is een leerlingvolgsysteem ingevoerd voor rekenen, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een concreet hulpmiddel, in de vorm van toetsen, voor het registreren van de vorderingen. Op de Wilgetoren wordt het LVS van IEP gebruikt. Hiermee vergelijken we de ontwikkeling van het kind met het landelijke gemiddelde. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden er vragenlijsten van de Kanjertraining ingevuld. Daarnaast leveren de toetsen informatie over de resultaten op groeps- en schoolniveau. Deze informatie wordt gebruikt voor schoolzelfevaluatie: door analyse en interpretatie van de opbrengsten kunnen schoolverbeterpunten t.b.v. het schoolbeleid worden vastgesteld. 

In de groepen 1/2 worden doelen gebruikt om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Wanneer er twijfels zijn over de ontwikkeling van een kind op een gebied dan kunnen er toetsen ingezet om de belemmeringen te kunnen diagnostiseren. Op deze wijze wordt de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk gevolgd om belemmeringen tijdig te signaleren. Daarbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in de gaten gehouden aan de hand van observaties door de leerkracht. 

Binnen onze stichting is een team van psychologen, orthopedagogen, logopedisten en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen. 

Coördinator Leerlingzaken 

De stichting heeft een Coördinator Leerlingzaken in dienst, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de interne begeleiders worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals JGGV, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MDO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig worden geacht dan worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. 

Rapportage 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. Bij de kinderen van groep 1 is dit alleen aan het eind van het schooljaar. Hierin worden zowel de kennisgebieden als de sociaal-emotionele aspecten toegelicht. Minstens drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Vanzelfsprekend is er altijd de mogelijkheid om vaker op gesprek te komen. Hiervoor kan het initiatief bij de stamgroepleider, ouders of het kind liggen.

Overgang en aansluiting op het voortgezet onderwijs 

Op de site van de regionale voortgezet onderwijs scholengids (www.gooisegids.nl) kunt u alle informatie vinden over alle scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi.

Eind groep 7 krijgen alle kinderen op de Wilgetoren hun voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt bepaald op basis van de werkhouding en leerattitude van het kind, de uitslagen van de toetsen, persoonlijke omstandigheden en de openheid tot leren wat een kind laat zien. Het advies wordt bepaald in overleg met de stamgroepleiders van de groepen 7/8, de intern begeleider(s) en de directie. Samen geven zij een eenduidig advies.

In januari vinden voor groep 8 adviesgesprekken plaats. De ouders kunnen dan samen met hun kind horen welk advies de leerkracht geeft voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Voor dit gesprek bekijken de directeur, stamgroepleider en intern begeleider het voorlopige advies en of er een verandering te zien is in de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit al die gegevens wordt een uiteindelijk advies gegeven.

In februari wordt door de kinderen van groep 8 de doorstroomtoets gemaakt. Als blijkt dat uit de uitslag van de doorstroomtoets het middelbaar schooladvies aangepast moet worden naar een stromnig met meer theorie dan wordt dat gedaan.

Vanaf het najaar houden alle scholen voor voortgezet onderwijs open huis, voorlichtingsdagen of avonden. De data en tijden staan allemaal vermeld in het voorlichtingsboekje van de Gooise Gids. Wanneer er een keuze voor een school is gemaakt wordt het kind door de ouders aangemeld op de aanmeldingsdag. 

Na plaatsing van de leerlingen in het VO vindt er contact plaats tussen de leerkracht en de brugklascoördinatoren, waarin nadere gegevens kunnen worden uitgewisseld. Er wordt een onderwijskundig rapport gemaakt en de score van de doorstroomtoets wordt naar de VO school verstuurd. Zo kan het voortgezet onderwijs goed inspelen op de behoeftes van de leerlingen en kunnen wij zien hoe het onze oud-leerlingen vergaat. 

Uitstroomgegevens schoolverlaters 

  Gymnasium VWO HAVO VMBO-T VMBO-BK LWOO-PRO
2015 1 2 1 1
2016 1 3 1
2017 1 - 4 2
2018 - 4 3 1 1 -
2019 6 3 -
2020 1 6 6 9 5 -
2021 2 3 6
2022 - 10 6 9 3 -
2023 1 2 7 6 4 -
2024 - 3 5 4 3 -
4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen 

Wanneer ouders interesse hebben voor de Wilgetoren kan er een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding en informatie. We laten graag onze school zien en vertellen hoe we werken en wat onze kijk op onderwijs is. Na alle informatie en de rondleiding kunnen ouders aangeven of ze interesse hebben om hun kind in te schrijven.

Ongeveer 4 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken we de behoeften van uw kind en heeft uw kind een kort wenmoment in één van de kleuterstamgroepen. Na dit gesprek wordt bekend in welke kleutergroep en op welke locatie uw kind zal gaan starten. Vervolgens kunt u met de stamgroepleider, van de groep waar uw kind start, wenafspraken maken. De eerste dag na de vierde verjaardag van uw kind is hij/zij welkom. We gaan ervan uit dat uw kind alle dagdelen de school bezoekt. In samenspraak met de stamgroepleider kan in de eerste periode daarvan worden afgeweken. 

Zij-instromers 

Zij-instromers zijn leerlingen die van een andere basisschool in Nederland aangemeld worden bij ons op school. Bij tussentijdse instroom vragen we naar de reden van overstap en vindt er een intakegesprek plaats met de directie en de intern begeleider. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan geven de ouders toestemming aan de intern begeleider om contact op te mogen nemen met de laatst bezochte school. Als blijkt dat het om een zorgleerling gaat, zullen we steeds afwegen of wij wel de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. 

Aanvang en uitgaan 

De deur gaat 10 minuten voor de aanvang van de school open. Stamgroepleiders zijn in de klas aanwezig om iedereen welkom te heten. Ouders zijn welkom in de klas voor een korte mededeling of vraag aan de leerkracht of om met hun kind een werkje te bekijken of boek te lezen. Wanneer u de leerkracht langer wilt spreken, kunt u gerust een afspraak maken. Om 8.30 uur verlaten alle ouders de school en starten wij met de lessen. 

Aan het eind van de schooldag willen we u vragen uw kind vanaf het schoolplein op te halen. De stamgroepleider kan dan een goed overzicht houden over de leerlingen en met wie ze mee gaan. Kinderen van de groepen 1 tot en met 4 worden altijd opgehaald en laten we niet zelfstandig naar huis gaan.

Activiteiten en excursies 

De Wilgetoren doet mee aan allerlei activiteiten. Vaak hebben die activiteiten rechtstreeks te maken met het gegeven onderwijs en maken daar deel van uit (excursies, sportdagen, culturele vorming). Deze activiteiten vinden doorgaans onder schooltijd plaats. Soms hebben ze zijdelings met het onderwijs te maken en vinden ze buiten schooltijd plaats (sporttoernooien, avondvierdaagse). 

Voor activiteiten/excursies die rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs geldt dat deze alleen doorgang kan vinden wanneer het vervoer veilig geregeld is en er genoeg begeleiding is voor de kinderen. We maken onze plannen aan de ouders bekend via onze communicatie app Parro of via de mail. 

Buitenschoolse activiteiten kunnen activiteiten zijn die bijvoorbeeld door de gemeente worden georganiseerd. Deelnemen aan buitenschoolse activiteiten gaat altijd onder verantwoordelijkheid van de eigen ouder/verzorger van het kind. Vanzelfsprekend is het mogelijk om met ouders onderling afspraken te maken over begeleiding, vervoer e.d.. School en ouderraad denken samen na over de organisatie en de beste uitvoering daarvan. 

Bij aanmelding op de Wilgetoren stemt u in met deelname aan activiteiten en excursies. Voor buitenschoolse activiteiten wordt over het algemeen apart via een bericht toestemming gevraagd. Het team van de Wilgetoren maakt samen met de ouderraad steeds een bewuste keus om aan bepaalde activiteiten juist wel of juist niet mee te doen. 

Bewegingsonderwijs 

Vanaf de onderbouw krijgen de kinderen een blokuur bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De onderbouw groepen gaan naar de gymzaal in de Nassauschool en de midden- en bovenbouw in sporthal 'de Lieberg'.  Het gebruik van gymschoenen en gymkleding is verplicht. Lange haren worden in een staart of vlecht gedragen. Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan. De kleuters gymmen twee keer in de week in de speelzaal op school.

Buitenschoolse opvang 

Er zijn drie naschoolse opvang organisaties die aan de Wilgetoren verbonden zijn: BSO Kindercampus (www.kinderopvang.atscholen.nl), BSO CompaNanny Kleine Drift (www.compananny.com) BSO Nassau (www.binkkinderopvang.nl). Wilt u gebruik maken van deze opvang dan kunt u met hen contact opnemen.

Fietsen 

We zien graag dat leerlingen en ouders lopend of op de fiets naar school komen. De fietsen mogen geplaatst worden bij de fietsbeugels. Op het plein mag niet gefietst worden. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van fietsen. 

Gezondheid 

Jeugd & Gezin Gooi- en Vechtstreek (JGGV)

Elk kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op (gratis) advies, voorlichting en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen kinderen en hun ouders hiervoor terecht bij team Jeugd en Gezin van de GGD. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen regelmatig een afspraak aangeboden. Op welke momenten worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kun je bij de GGD terecht? Meer informatie hierover kun je lezen in onderstaande tekst.

Afspraken op consultatiebureau

Op 5 en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. In principe word je samen met je kind uitgenodigd in je eigen woonplaats, op het consultatiebureau dat je daarvoor ook bezocht. Als je kind niet in jullie woonplaats naar school gaat, dan nodigen wij jullie uit op het consultatiebureau dichtbij de school. Tijdens de afspraak heb je een gesprek met de jeugdverpleegkundige en wordt je kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

Uitnodiging voor vaccinaties

· 9 jaar: In het jaar waarin je kind 9 wordt, ontvangt het een uitnodiging voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR).

· 10 jaar: Daarnaast ontvangt je kind in het jaar waarin het 10 wordt een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie bestaat uit een serie van twee prikken en beschermt tegen 6 vormen van kanker.

Wanneer je kind nog niet alle prikken heeft gekregen, kun je voor de ontbrekende vaccinaties terecht bij team Jeugd en Gezin. Zie: www.ggdgv.nl/vaccinaties.

Groei en ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van je kind kun je altijd met team Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over spraak/taal, voeding, leefstijl, gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met je meedenken en voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedvragen

Ook voor vragen over de opvoeding kun je bij team Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen met je meedenken en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken.

Extra afspraken

Een extra afspraak is altijd mogelijk. Dit kan op jouw verzoek, dat van je kind, de leerkracht of intern begeleider. Naast de afspraken rond 5 en 10 jaar kunnen kinderen dus op elke leeftijd een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kun je zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Je kunt hier ook de groeicurven van je kind bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid

Team Jeugd en Gezin van GGD Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (035) 692 63 50. Je kunt ook een e-mail sturen naar jeugd@ggdgv.nl of voor meer informatie kijken op www.ggdgv.nl/jeugd.

Hoofdluis 

Hoofdluis is een regelmatig opduikend probleem. Elke week na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis. Afhankelijk van het resultaat wordt u via een bericht geïnformeerd over de te nemen stappen. 

Huiswerk 

In overleg met ouders kunnen kinderen die extra hulp en oefening nodig hebben huiswerk meekrijgen.

Verder worden de kringen, als boekenkring, hobbykring, nieuwskring e.d., thuis voorbereid en krijgen kinderen in de bovenbouwgroepen topografie mee om thuis te oefenen.

Jarige leerlingen 

Bij jarig zijn, hoort samen vieren en trakteren en dat doen we graag. We willen u vragen de traktatie verstandig en eenvoudig te houden en in een kleine hoeveelheid. Voor de stamgroepleiders is het niet nodig om een traktatie mee te nemen. 

Leerlingraad 

Op de Wilgetoren is een leerlingraad. Deze bestaat uit kinderen die met de directie minimaal zes keer per jaar een vergadering hebben over de zaken die spelen onder de kinderen en naar voren zijn gekomen in de stamgroepen. Hiervoor staat er in de hal ook een ideeënbox waarin zowel ouders als kinderen een idee kunnen stoppen. 

Lunch en tussendoortje 

De leerlingen krijgen rond 10.00 uur de gelegenheid om hun tussendoortje te nuttigen. Omdat we op school een gezonde levensstijl willen stimuleren vragen wij u om voor het tussendoortje een stuk (geschild) fruit mee te geven. Om 12.00 uur lunchen we met elkaar. De leerlingen kunnen dan hun brood opeten en hun meegebrachte drinken opdrinken. Op school drinken de kinderen water of melk tijdens een reguliere schooldag. We hebben de nadrukkelijke wens om geen koek of snoep mee te geven.

Mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons binnen de school door kinderen is niet toegestaan. Mocht het noodzakelijk zijn om een eigen mobiele telefoon te gebruiken dan mag dit alleen met toestemming van een stamgroepleider. Als kinderen een mobiele telefoon meenemen naar school dan is dat altijd op eigen risico. De school draagt bij verlies, diefstal en schade geen enkele verantwoordelijkheid. 

Open Jenaplan 

Een aantal keer per jaar zijn er open Jenaplandagen. Tijdens deze momenten kunnen ouders zelf ervaren hoe er les wordt gegeven op de Wilgetoren. Ouders gaan dan met hun kind in de klas aan de slag met een opdracht gegeven door de stamgroepleider. 

Schoolkosten 

Elk schooljaar wordt aan het begin een factuur per mail verstuurd naar één van de ouders met daarin de schoolkosten. 
De schoolkosten voor een schooljaar bedragen: 

€37,- per kind vrijwillige ouderbijdrage (groepen 1 t/m 8) 
€30,- per kind schoolreiskosten (groepen 1 t/m 8) 
€70,- per kind schoolkampkosten (groepen 7 & 8) 

Mocht er een probleem zijn om de betaling te voldoen dan kan er in overleg met de directeur gekeken worden naar een oplossing. Er is ook een mogelijkheid om de school een extra gift te geven. Op de factuur van de schoolkosten staat deze mogelijkheid vermeld. 

Schoolreisje 

Alle kinderen kunnen mee op schoolreisje. Hiervoor wordt, naast de ouderbijdrage, een financiële bijdrage vanuit ouders gevraagd. Vanaf schooljaar 2022-2023 is dat €30,- per kind per schooljaar. 

Schooltijden 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30-14.30 uur 
woensdag 08.30-12.30 uur

In schooljaar 2025-2026 gaat de Wilgetoren over naar 5 gelijke schooldagen van 08:30 uur - 14:00 uur.

Stagiaires 

Naast de vaste stamgroepleiders is het mogelijk dat u gedurende het schooljaar geregeld andere gezichten in de klas van uw kind ziet. Het kan voorkomen dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze school, als onderdeel van hun opleiding tot groepsleerkracht of onderwijsassistent. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om snuffelstages te lopen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Juf Harriët (h.kok@dewilgetoren.nl) en juf Femke (f.bosma@dewilgetoren.nl) zijn onze schoolopleiders en coördineren al deze trajecten. 

Uitschrijven van leerlingen 

Het uitschrijven van kinderen gebeurt via de directie. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bij de uitschrijving wordt medegedeeld hoe de rapportage naar de nieuwe school zal plaatsvinden. Voor ieder kind die de school verlaat bestaat de wettelijke verplichting een onderwijskundig rapport op te stellen voor de ontvangende school. De rapportage ligt ter inzage op school. Daarnaast willen we ook graag in een gesprek van u horen wat de reden is van het vertrek en stellen we het op prijs als u tips en tops heeft aanzien van u en uw kinds ervaringen in de periode op de Wilgetoren. 

Vakanties en vrije dagen 2024-2025

Herfstvakantie ma 28-10-2024 t/m vr 01-11-2024
Kerstvakantie ma 23-12-2024 t/m vr 03-01-2025
Voorjaarsvakantie ma 17-02-2025 t/m vr 21-02-2025
Goede Vrijdag vr 18-04-2025
Pasen zo 20-04-2025 t/m ma 21-04-2025
Meivakantie di 22-04-2025 t/m ma 05-05-2025
Hemelvaart do 29-05-2025 t/m vr 30-05-2025
Pinksteren zo 08-06-2025 t/m ma 09-06-2025
Zomervakantie ma 14-07-2025 t/m vr 22-08-2025
Studiedagen

ma 04-11-2024 (groepen 6 wel op school)

ma 06-01-2025 (groepen 6 wel op school)

wo 29-01-2025

ma 24-02-2025

ma 30-06-2025

Extra vrije dagen groepen 1/2

vr 25-10-2024

vr 22-11-2024

vr 06-12-2024

ma 10-03-2025

ma 31-03-2025

wo 28-05-2025

di 10-06-2025

Veiligheid 

Daar waar het kan willen we de veiligheid van kinderen en medewerkers zo veel mogelijk garanderen. Hiervoor zijn in de school BHV-ers opgeleid die verantwoordelijk zijn voor ontruiming van de school in noodgevallen. Om ons ontruimingsplan beter in de praktijk uit te kunnen voeren, oefenen we minstens twee keer per jaar. We bereiden de kinderen er op voor door eerst een geplande oefening te doen. Bij de tweede oefening weten de kinderen de dag van de oefening, maar niet het tijdstip. 

Vergaderingen en studiedagen 

Tijdens de vergaderingen worden allerlei praktische zaken besproken rond de (school)organisatie. Daarnaast vinden er inhoudelijke vergaderingen plaats waarin we met elkaar werken aan de schoolontwikkeling bijvoorbeeld op het gebied van gemotiveerd en taakgericht werken, de doorgaande lijn van groep 1 naar groep 8, het ritmisch weekplan waarin afwisseling van gesprek, spel, werk en viering plaats vindt. Daarnaast is er per jaar een aantal studie(mid)dagen. Op die dagen zijn de kinderen vrij. 

Vervanging bij ziekte van een stamgroepleider 

Bij afwezigheid van een stamgroepleider wordt een invalkracht opgeroepen of proberen we het intern op te lossen. Als dit niet lukt, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we leerlingen naar huis moeten sturen. Ouders worden hierover altijd vooraf geïnformeerd en wanneer er thuis geen opvang is, kan een kind op school worden opgevangen. 

Vervoer 

Wanneer groepen op excursie gaan doen we vaak een beroep op ouders de kinderen te vervoeren. In de bovenbouw gaan we indien mogelijk op de fiets. Ook dan is uw hulp welkom. Wij willen bij dit vervoer voldoen aan de wettelijke regels en laten ons daarbij adviseren door Veilig Verkeer Nederland; Veilig mee in de auto. Wilt u kinderen bij een activiteit vervoeren met de auto? Dan moet u in het bezit zijn van een inzittende verzekering (onderdeel van de autoverzekering). 

Verzuimbeleid 

Bij ziekte van uw kind vragen we u tussen 8.00 uur en 8.20 uur contact op te nemen met school. Dit kan telefonisch of u kunt uw kind ziek melden middels onze communicatie app Parro. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, dan nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. We willen benadrukken dat een extra nummer voor het geval u niet bereikbaar bent niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen, geeft u dat dan door aan de stamgroepleider of directie. We vragen u een eventueel bezoek aan bijvoorbeeld huisarts en tandarts zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact op met de stamgroepleider van uw kind. 

5. De rol van ouders

Op de Wilgetoren vinden we het belangrijk dat er een goede communicatie en relatie is tussen school en het gezin. Een goede samenwerking tussen de school en de ouders bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. 
Als school doen we een beroep op u, ouders/verzorgers, om aan activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie van onder andere sportdag, verkeersexamen, projecten, als leesouder of om eens in de klas iets vertellen over uw beroep of over vroeger. We verwachten dat u de ouderavonden bezoekt en naar de oudergesprekken komt. Kortom dat u als ouder betrokkenheid toont bij dat wat uw kind leert en doet op school.

Daarnaast vinden we het fijn wanneer u onder andere dagelijks voorleest aan uw kind of samen leest, ondersteuning biedt bij oefeningen thuis en in de bovenbouw praat over actualiteiten. 

Het is van belang dat u ons van belangrijke gebeurtenissen in de thuissituatie op de hoogte houdt. De school informeert u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We bieden een luisterend oor, denken graag met u mee, vragen u om ons te zeggen wat u prettig vindt en ook wat u niet prettig vindt en willen daar met u over in gesprek gaan. 

Communicatie met ouders 

Per schooljaar worden een aantal momenten georganiseerd voor ouders. Het begint met de informatieavond in het begin van het schooljaar. De stamgroepleiders informeren u over datgene wat in de loop van het schooljaar aan bod komt in de groep van uw kind. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Daarnaast vinden er lopende het schooljaar informatiemomenten plaats over een inhoudelijk onderwerp, bijvoorbeeld over hoe we kinderen leren lezen of hoe we ons als school ontwikkelen. 

Driemaal per jaar organiseren we ouder-kindgesprekken waarin we met het kind en u praten over de ontwikkeling van het kind. Dit duurt ongeveer 10 minuten per gesprek. De eerste twee momenten hebben een verplicht karakter. Het derde en laatste moment is facultatief. Uiteraard kunnen leerkrachten en ouders vaker met elkaar praten over en/of met het kind. 

Door middel van onze communicatie app Parro wordt u geïnformeerd wordt over activiteiten die op stapel staan, hulp die wordt gevraagd en allerlei mogelijke andere informatie die voor u van belang is. Deze app kunt u installeren op uw telefoon en instellen dat u bij een nieuwe mededeling een push-bericht krijgt zodat u niets hoeft te missen. 

En u kunt een kijkje nemen op de website: www.dewilgetoren.nl. Daar vindt u ook de schoolgids.

Tevens is het mogelijk om facebook- en instagrampagina van de Wilgetoren te liken. 

Inspraakmogelijkheden 

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor het organiseren van en assisteren bij activiteiten en feesten op school. Bovendien brengt de ouderraad onderwerpen ter sprake, die actueel zijn binnen de school. De ouderraad verwelkomt graag nieuwe actieve ouders om mee te denken en om actief te zijn bij het voorbereiden van tal van activiteiten. De ouderraadsvergaderingen zijn openbaar en u bent dan ook altijd van harte welkom. De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. 

Basisscholen in Nederland krijgen van het ministerie geld voor bijvoorbeeld leermiddelen, schoonmaak, verbruiksmateriaal en dergelijke. Voor extra activiteiten zoals sinterklaas, kerst, sportdag, schoolreisje wordt geen geld verstrekt. De ouderraad en de school willen die extra dingen echter wel graag voor uw kind(eren) verzorgen, maar dat kost geld. Daarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage ingesteld. Deze bedraagt € 37,- per kind per schooljaar. Daarnaast zijn er schoolkosten voor bijvoorbeeld het schoolreisje of het schoolkamp van de bovenbouw. Deze bedragen worden aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt middels een factuur. 

Voor contact met de ouderraad kunt mailen naar ordewilgetoren@gmail.com. Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden en tracht een actief beleid uit te oefenen op de gang van zaken op school. De MR heeft tot taak openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. Al haar activiteiten zijn gericht op de belangenbehartiging van ouders, leerlingen en teamleden. 

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Zij heeft afhankelijk van het onderwerp advies, informatie- en/of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad is in haar functioneren voor een belangrijk deel afhankelijk van overleg met en informatievoorziening door de directie. Daarnaast heeft de MR ook het recht, en het is ook haar taak, om op eigen initiatief onderwerpen, die op de eigen school betrekking hebben, bespreekbaar te maken. Alle onderwerpen die besproken worden hebben nadrukkelijk een aan de eigen school gebonden karakter. 

Formeel zijn de Wilgetoren en de Wilge één school en is er één MR. De Wilgetoren heeft een eigen deelraad waarin ouders en teamleden zitting hebben. De MR kunt u bereiken door een mail te sturen naar: mrdewilgetoren@gmail.com. 

GMR 

Het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen Primair Onderwijs overlegt geregeld met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die deel uitmaken van de Alberdingk Thijm Scholen, iedere school vaardigt één ouder en één teamlid af. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de GMR gemiddeld drie tot vijf keer per schooljaar overleg met het bestuur over het eerder gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen over zaken die geregeld moeten worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klassengrootte, identiteit, veiligheid, normen en waarden. 

De GMR houdt zich niet bezig met zaken die op individuele scholen spelen. Dit valt niet binnen de bevoegdheden van de GMR. Het gaat bij de GMR over schooloverstijgende aangelegenheden zoals de algemene begroting, het besturingsmodel, arbeidsvoorwaarden van teamleden en samenwerking tussen de scholen. 

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Montessorischool Centrum
035 - 624 75 97
Naarderstraat 100, 1211 AM
www.montessorischool-centrum.nl 

Montessorischool Zuid
035 - 621 50 57
J.P. Coenstraat 41, 1215 KN
www.montessorischool-zuid.nl 

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl